Witamy na # GOBOOSTING

Lubisz grać w CS:GO? to już teraz graj i zarabiaj jednocześnie!

Rodo
# GOBOOSTING

1. Administratorem danych osobowych jest firma Adrian Albecki Freelancer, NIP: 587-16-40-082, REGON: 363241550, dane kontaktowe: [email protected] zwana dalej "Administratorem"
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
a. W celu niezbędnym do korzystania z serwisu przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest zgoda Użytkownika na założenie konta i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
b. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum.
3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres posiadania konta w serwisie przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
- Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
e. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta.
Regulaminy
# GOBOOSTING

REGULAMIN SERWISU

1. Właścicielem serwisu jest firma Adrian Albecki Freelancer, NIP: 587-16-40-082, REGON: 363241550.
2a. Właściciel serwisu udostępnia system umożliwiający reklamę serwera społecznościowego w sieci Internet.
2b. Właściciel serwisu udostępnia system umożliwiający wymianę wirtualnych przedmiotó (skinów) pomiędzy właścicielem serwera CS:GO a graczami tego serwera.
2c. Właściciel serwisu udostępnia system umożliwiający kupno wirtualnych przedmiotów (skinów).
3. Użytkownikiem serwisu jest osoba, która zalogowała sie do serwisu.
4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak i cennika.
5. Właściciel serwisu nie odpowiada za straty spowodowane niedostępnością usługi.
6. Użytkownik zgadza się na pobieranie prowizji i opłat zgodnych z cennikiem.
7. Użytkownik ma prawo korzystać z systemu na dowolnej liczbie serwerów.
8. Dane użytkowników, którzy nie logowali się od ponad 1 miesięca mogą zostać skasowane.
9. Historia operacji, logi i dane transakcji mogą zostać skasowane po upływie 1 miesiąca.
10. Właściciel serwisu nie odpowiada za serwery, które są reklamowane przez użytkownika serwisu.
11. Właściciel serwisu nie odpowiada za utracone dane.
12. Zabronione jest używanie na serwerach pluginów lub cvarów powodujących niepoprawne działanie serwisu.
13. Zabronione jest przebywanie AFK lub jako obserwator przez graczy, którzy mają aktywną ofertę boostingu.
14. Zabronione jest korzystanie przez graczy z botów i skryptów w celu ominięcia zabezpieczeń wykrywających graczy AFK.
15. Będąc graczem, należy przestrzegać regulamin serwera, na którym się gra oraz wykonywać cele mapy / moda na której prowadzona jest rozgrywka.
16. Nieprzestrzeganie regulaminu przez gracza może skutkować anulowaniem oferty boostingu, odjęciem kredytów lub zablokowaniem konta w serwisie goboosting.pl.


REGULAMIN PŁATNOŚCI PAYSAFECARD

pobierz


PŁATNOŚCI PAYPAL

1. Płatności PayPal zapewnia firma PayPal.
2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


PŁATNOŚCI PRZELEW / BLIK

1. Płatności PayPal zapewnia firma PayPro SA.
2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


ZWROTY I REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać e-mailowo, pisząc na adres: [email protected]
2. Reklamacje zostają rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych
3. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Sklepcs.pl niezwłocznie potwierdzą otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

© All rights reserved. 2018 - 2022 # GOBOOSTING.
Regulamin